Slide 1

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

งานวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 168 ปี โดยใช้ชื่องานว่า หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รับชมการถ่ายทอดสด

Slide 2

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

งานวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 168 ปี โดยใช้ชื่องานว่า หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รับชมการถ่ายทอดสด

Slide 3

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

งานวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 168 ปี โดยใช้ชื่องานว่า หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รับชมการถ่ายทอดสด

Slide 4

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

งานวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 168 ปี โดยใช้ชื่องานว่า หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รับชมการถ่ายทอดสด

Slide 5

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

งานวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 168 ปี โดยใช้ชื่องานว่า หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รับชมการถ่ายทอดสด

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 3 Image

Slide 4 Image

Slide 4 Image

Slide 5 Image

Slide 5 Image

SERVICE-1

youtube/BCC LIVESTREAM

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

Service 2

facebook/BCCActivities

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

Service 3

instagram/ARCPRBCC

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

ถ่ายทอดสด ผลงานและกิจกรรม

การทำงานของฝ่ายถ่ายทอดสด ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน.

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage