Slide 1

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

ศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ.

เข้าสู่หน้าหลัก

Slide 2

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

ศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ.

เข้าสู่หน้าหลัก

Slide 3

Slide 4

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

ศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ.

เข้าสู่หน้าหลัก

Slide 5

Slide 1 Image

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 3 Image

Slide 4 Image

Slide 4 Image

Slide 5 Image

Slide 5 Image

SERVICE-1

youtube/BCC LIVESTREAM

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

Service 2

facebook/BCCActivities

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

Service 3

instagram/ARCPRBCC

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

ถ่ายทอดสด ผลงานและกิจกรรม

การทำงานของฝ่ายถ่ายทอดสด ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน.

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage